เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.1 วิชาการใช้คอมพิวเตอร์และการประมวลคำ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผลการเรียนรู้วิชาการใช้คอมพิวเตอร์และการประมวลคำ    รหัสวิชา ง20201

1.บอกความสำคัญและมีเจตคติที่ดีต่อการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ พร้อมทั้งดูแลรักษาคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ

2.สามารถเปิด-ปิด และใช้แป้นพิมพ์ ป้อนข้อมูล แก้ไขข้อมูล ใช้คำสั่งต่างๆ ในจัดการเอกสารการพิมพ์เอกสารได้

3.สามารถออกแบบประยุกต์การใช้โปรแกรมประมวลผลคำจัดทำเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ได้