รายวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองคประกอบศิลปการจัดวางวัตถุในจอภาพ

การใชพื้นที่สัดส?วนการกําหนดเสนสีแสงเงาการจัดวางตําแหน?งภาพและการใชชนิดของการจัดภาพแบบต่าง