homeรายวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์
personperson_add
รายวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
ครู ครูสุดารัตน์ สังขะทิพย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รายวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13051

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองคประกอบศิลปการจัดวางวัตถุในจอภาพ

การใชพื้นที่สัดส?วนการกําหนดเสนสีแสงเงาการจัดวางตําแหน?งภาพและการใชชนิดของการจัดภาพแบบต่าง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)