homeรายวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์
person
รายวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
ครู ครูสุดารัตน์ สังขะทิพย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13051

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองคประกอบศิลปการจัดวางวัตถุในจอภาพ

การใชพื้นที่สัดส?วนการกําหนดเสนสีแสงเงาการจัดวางตําแหน?งภาพและการใชชนิดของการจัดภาพแบบต่าง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)