เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองคประกอบศิลปการจัดวางวัตถุในจอภาพ

การใชพื้นที่สัดส?วนการกําหนดเสนสีแสงเงาการจัดวางตําแหน?งภาพและการใชชนิดของการจัดภาพแบบต่าง