คอมพิวเตอร์ ม.5/1

ดาวี ตันเวียง

โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ ม.5/1