โปรแกรมยูทิลิตตี ภาคเรียนที่ 2 / 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

2. สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

3. สามารถติดตั้งและดูแลระบบคอมพิวเตอร์