เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โปรแกรมยูทิลิตตี ภาคเรียนที่ 2 / 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

2. สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

3. สามารถติดตั้งและดูแลระบบคอมพิวเตอร์