รายวิชา คอมพิวเตอร์สื่อประสม รหัสวิชา ง 30246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานกราฟิก

2. เทคโนโลยีสื่อประสม

3. ซอฟแวร์งานกราฟิก