homeง31202 วิชาการสร้าง Web Page ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
personperson_add
ง31202 วิชาการสร้าง Web Page ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
นาย ศรัณยู ศรีสวัสดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ง31202 วิชาการสร้าง Web Page ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13059

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)