homeง31202 วิชาการสร้าง Web Page ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
person
ง31202 วิชาการสร้าง Web Page ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
นาย ศรัณยู ศรีสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง31202 วิชาการสร้าง Web Page ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13059

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)