ระดับชั้น ปวช.2/4 คอ. วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

ดีครับ นักเรียนที่ บ้า ๆ บอ ทุกคน ขยันเรียนด้วยครับ