ดนตรีตามใจ 6/1

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนวิชาดนตรี ศ 33102

 โรงเรียนธัญรัตน์ 

ครูผู้สอน  ว่าที่ร้อยตรีมติพัฒน์  เชิดสุข