ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์-กลุ่ม1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์