ดนตรีตามใจ 6/2

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนวิชาดนตรี ศ33102

ครูผู้สอน ว่าที่ร้อยตรีมติพัฒน์  เชิดสุข 

โรงเรียนธัญรัตน์