homeโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ครูพรชัย
person
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ครูพรชัย

ผู้สอน
นาย พรชัย (ครูผู้สอน) ชัยรินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ครูพรชัย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1307

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นชั้นเรียนที่รวบรวม สื่อ และ เอกสารประกอบการเรียน รวมท้้งแบบทดสอบ แบบฝึกหัด ต่างๆ เกี่ยวกับ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)