ผู้สอน
ครู ครูสุดารัตน์ สังขะทิพย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การประยุกต์คอมิวเตอร์กับงานสถิติ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13072

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณค่าสถิติเชิงพรรณนาเบื้องต้น กระบวนการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจัดเตรียม ข้อมูลเพื่อการบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ การบันทึกและแก้ไขข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติหรือโปรแกรมตารางงาน การใช้คำสั่ง ประมวลผลข้อมูล ให้ได้ค่าสถิติที่ต้องการ การออกรายงานสถิติเชิงข้อความ และแผนภูมิ