เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การประยุกต์คอมิวเตอร์กับงานสถิติ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณค่าสถิติเชิงพรรณนาเบื้องต้น กระบวนการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจัดเตรียม ข้อมูลเพื่อการบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ การบันทึกและแก้ไขข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติหรือโปรแกรมตารางงาน การใช้คำสั่ง ประมวลผลข้อมูล ให้ได้ค่าสถิติที่ต้องการ การออกรายงานสถิติเชิงข้อความ และแผนภูมิ