ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนออนไลน์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนของนักเรียนชั้น ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗