ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

เกี่ยวกับชั้นเรียน

น.ส. ธัญยธรณ์ อริยวิรวัฒน์

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

ห้องเรียนออนไลน์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนของนักเรียนชั้น ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗