ชั้น ม.5 การงานอาชีพ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 5