ชั้น ม.5 การงานอาชีพ 1

สุข ภูมิเขตร์

โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 5