นาย ชยาวุธ อ่อนโยน ชั้นม.5/1 เลขที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

นาย  ชยาวุธ  อ่อนโยน ชั้น ม.5/1  เลขที่ 3