ชั้นม.3 วิชาภาษาจีน

ณัฐทิญา ฤทธิ์นำ้คำ

โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนในระดับชั้น