ชั้นม.3 วิชาภาษาจีน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ณัฐทิญา ฤทธิ์นำ้คำ

โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม

สอนในระดับชั้น