มัธยมศึกษาปีที่ 5

ดารา นาเมืองรักษ์

โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สอนในระดับชั้นมัธยม