มัธยมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สอนในระดับชั้นมัธยม