ม. 2 สังคมศึกษา ส23102

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

อธิบายความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ได้