เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม. 2 สังคมศึกษา ส23102

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อนุสรณ์ ชมภูพฤกษ์

โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

อธิบายความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ได้