ม. 2 สังคมศึกษา ส23102

อนุสรณ์ ชมภูพฤกษ์

โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

อธิบายความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ได้