วิทยาศาสตร์ ม.2

จันทรัสม์ บุบผา

งัวบาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2