วิทยาศาสตร์พี้นฐาน ม.3

คำอธิบายชั้นเรียน

1. ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ