วิทยาศาสตร์พี้นฐาน ม.3

วารุณี หอมหวล

โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

1. ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ