Disaster Management (poster)

HA Knowledge Center

HA National Forum ครั้งที่13

คำอธิบายชั้นเรียน

Disaster Management (poster)ว่าด้วยเรื่องราวการจัดการกับปัญหาน้ำท่วม มีการนำเสนอโดยโรงพยาบาล ดังนี้ 

1 ....
2....
3..
4..