homeDisaster Management (poster)
person
Disaster Management (poster)

ผู้สอน
Mr HA Knowledge Center
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Disaster Management (poster)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1310

สถานศึกษา
HA National Forum ครั้งที่13

คำอธิบายวิชา

Disaster Management (poster)ว่าด้วยเรื่องราวการจัดการกับปัญหาน้ำท่วม มีการนำเสนอโดยโรงพยาบาล ดังนี้ 

1 ....
2....
3..
4..

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)