ชั้น ม.1 ภาษาอังกฤษ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถสนทนาภาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว