ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ฟิสิกส์พื้นฐาน

ฐิติรัตน์ พรอินทร์

โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

การเคลื่อนที่