ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ฟิสิกส์พื้นฐาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง ฐิติรัตน์ พรอินทร์

โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

การเคลื่อนที่