วิทยาศาสตร์ ม.2

สุรศักดิ์ บุตรพรม

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

แสง