สังคมศึกษา ม.1

สุดที มูลกันยา

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

หน่วยที่ 1 บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ

  1. บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ
  2. การเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
  3. การปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
  4. ผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น