เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สังคมศึกษา ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุดที มูลกันยา

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม

หน่วยที่ 1 บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ

  1. บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ
  2. การเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
  3. การปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
  4. ผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น