เคมี ม.5

จันทรัสม์ บุบผา

งัวบาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี กรด เบส