ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ฟิสิกส์พื้นฐาน

คำอธิบายชั้นเรียน

.