เคมีพื้นฐาน(เรียนซ้ำ)

นพดล จุ้ยเปี่ยม

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยท ๗

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนซ้ำรายวิชาเคมีพื้นฐาน นักเรียน 4 คน ชญานันท์ เฉลิมพร พรอรัญ น้ำอ้อย