เคมีพื้นฐาน(เรียนซ้ำ)

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนซ้ำรายวิชาเคมีพื้นฐาน นักเรียน 4 คน ชญานันท์ เฉลิมพร พรอรัญ น้ำอ้อย