มัธยมศึกษา ชั้น ม.4

สงวน ทับพิมพ์แสน

โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงสร้้างอะตอม