เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.2 งานช่างพื้นฐาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุรพงศ์ วาลมูลตรี

โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม

รายวิชางานช่างพื้นฐาน  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน  1.0 หน่วยกิต