ม.2 งานช่างพื้นฐาน

สุรพงศ์ วาลมูลตรี

โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชางานช่างพื้นฐาน  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน  1.0 หน่วยกิต