งานประดิษฐ์ชั้นม.3

ทองสุก เลิกนอก

โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้า