งานประดิษฐ์ชั้นม.3

คำอธิบายชั้นเรียน

ประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้า