งานประดิษฐ์ชั้นม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ทองสุก เลิกนอก

โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

ประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้า