การพยาบาลครอบครัวและชุมชน1 และ2

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้จัดให้เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่4