ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.2.57 คณิตศาสตร์พื้ันฐาน "ครูสุรีย์พร"

สุรีย์พร ไชยศรีสุทธิ์

โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

การแสดงความคิดเห็น