รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เน้นเนื้อหาการเขียนโปรแกรม ภาษา PHP and MySQLในการสร้างระบบงาน