home1/2557 วิชา ENG1140 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมโยธา(ภาคสมทบ)
personperson_add
1/2557 วิชา ENG1140 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมโยธา(ภาคสมทบ)

ผู้สอน
นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
1/2557 วิชา ENG1140 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมโยธา(ภาคสมทบ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13175

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับสู่วิชา ENG1140 โปรแกรมคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)