homeการบัญชี 2-1
personperson_add
การบัญชี 2-1

ผู้สอน
person
อุลัมภีร์ แก้วพัตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบัญชี 2-1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13176

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้โปรแกรมตารางงาน ส่วนประกอบของโปรแกรมตารางงาน การป้อนและจัดรูปแบบข้อมูล การสร้างสูตรและการใช้ฟังก์ชั่นในการคำนวนเพื่อสร้างสมุดบันทึกรายงานขั้นต้น การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท การปรับแก้ข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลในตารางงาน จัดทำรายงานทางการเงิน การออกรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบข้อความและแผนภมูิ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)