เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้โปรแกรมตารางงาน ส่วนประกอบของโปรแกรมตารางงาน การป้อนและจัดรูปแบบข้อมูล การสร้างสูตรและการใช้ฟังก์ชันในการคำนวณเพื่อสร้างสมุดบันทึกรายงานขั้นต้น การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท การปรับแก้ข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลในตารางงาน จัดทำรายงานทางการเงิน การออกรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบข้อความและแผนภูมิ