homeการประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
personperson_add
การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี

ผู้สอน
person
อุลัมภีร์ แก้วพัตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13177

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้โปรแกรมตารางงาน ส่วนประกอบของโปรแกรมตารางงาน การป้อนและจัดรูปแบบข้อมูล การสร้างสูตรและการใช้ฟังก์ชันในการคำนวณเพื่อสร้างสมุดบันทึกรายงานขั้นต้น การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท การปรับแก้ข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลในตารางงาน จัดทำรายงานทางการเงิน การออกรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบข้อความและแผนภูมิ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)