ม.5

จิรพงษ์ แก้วหาวาษ์

โรงเรียนหนองโพธิ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักเรียนม.5ทุกคน