ม.4

ชัยประสิทธิ์ ปัดทุม

โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียน ม.4 ทุกคน