ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1(ส 31104 ประวัติศาสตร์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ในการเรียนรายวิชา ส 31104 ประวัติศาสตร์