รายวิชาคอมพิวเตอร์

Thanamporn Tongtham

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2