รายวิชาคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2