ม.5 วิชาเกษตร

จิรพงษ์ แก้วหาวาษ์

โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

สามารถเลี้ยงเป็ดน้อยได้