เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้น ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ว21102)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จันทร์ยงค์ แสนบุดดา

โรงเรียนมัธยมดงยาง

นักเรียนสามารถสืบค้นเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตได้ถูกต้อง