ชั้น ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ว21102)

จันทร์ยงค์ แสนบุดดา

โรงเรียนมัธยมดงยาง

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถสืบค้นเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตได้ถูกต้อง