ม.2 วิชาคอม

คำอธิบายชั้นเรียน

1.สามารถเข้าถึงการจัดการห้องเรียนได้

2.นักเรียนสามารถนำเสนอได้