ม.1(ง22101) คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์