เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำราญ แพงสอน

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

อภิปราย รูปร่าง ลักษณะ ขนาดของสิ่งต่างๆ รอบตัว บอกความรู้สึกที่มีต่อสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ ทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่ายๆ วาดระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึก ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน

โดยใช้กระบวนการทางศิลปะ สร้างสรรค์และใช้จินตนาการให้เป็นผลงานทัศนศิลป์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน