ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สำราญ แพงสอน

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

อภิปราย รูปร่าง ลักษณะ ขนาดของสิ่งต่างๆ รอบตัว บอกความรู้สึกที่มีต่อสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ ทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่ายๆ วาดระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึก ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน

โดยใช้กระบวนการทางศิลปะ สร้างสรรค์และใช้จินตนาการให้เป็นผลงานทัศนศิลป์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน