ม.2 ภาษาไทย

วรัญญา ยุ้งทอง

โรงเรียนมัธยมดงยาง

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยได้ดี