ม.2 ภาษาไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยได้ดี