เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาการงานอาชีพ 1 (ง21101)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จันทร์ฉาย นาพลเทพ

โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ งานบ้าน งานช่าง งานประดิษฐ์ งานเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ