มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาการงานอาชีพ 1 (ง21101)

จันทร์ฉาย นาพลเทพ

โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ งานบ้าน งานช่าง งานประดิษฐ์ งานเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ