มัธยมศึกษาปีที่ 1 ว 22201 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ชิดศุภางค์ ลำพาย

โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

สามารถรู้จักและอธิบายลักษณะของธาตุ และตารางธาตุได้