มัธยมศึกษาปีที่ 1 ว 22201 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

คำอธิบายชั้นเรียน

สามารถรู้จักและอธิบายลักษณะของธาตุ และตารางธาตุได้