ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

กงเมฆ สุวรรณศรี

โรงเรียนมัธยมดงยาง

คำอธิบายชั้นเรียน

ตะกร้อ