ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กงเมฆ สุวรรณศรี

โรงเรียนมัธยมดงยาง

ตะกร้อ